Bạn đang ở đây

Đào tạo - Bồi dưỡng

Các phương pháp đánh giá thường sử dụng trong giáo dục có thể xếp vào 4 loại: trắc nghiệm khách quan, tự luận, đánh giá thực hành và đánh giá qua giao tiếp...
Các đơn vị đã sử dụng dịch vụ tập huấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ "Thực hành viết câu hỏi và xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi tự luận + trắc nghiệm"
Khóa bồi dưỡng dành cho Toàn bộ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.
Sau khóa học, học viên có thể làm việc tốt ở các phòng ban đào tạo cấp  trường hoặc các bộ phận quản lý đào tạo cấp khoa trong các trường đại học cao đẳng, tại các bộ phận quản lý đào tạo của các sở và phòng giáo dục...